sommer-markisauto-montageMarkis-/jalusiautomatik

På ett enkelt sätt kan du fälla ut och in dina mar­kiser – och lika enkelt kan du rulla upp eller ner dina jalu­sier. Med auto­matik från SOMMER slip­per du veva för hand.
Automatiken kan styras med fjärr­kontroll och vägg­knapp­sats. Det finns även möj­lig­het till tids­styrning.
Markis­automatiken kan dess­utom styras med sol- och vind­sensorer.